• சுனாமிக்குப் பின் நிலைத்த வாழ்வாதார திட்டம்

    Post Tsunami Sustainable Livelihood Programme

 

Tenders

1.)புகைப்படங்கள் அடங்கிய மாதாந்திர நாட்காட்டி - ஒப்பந்தப்புள்ளி
சுனாமிக்கு பிந்தைய நிலைத்த வாழ்வாதாரத்திட்டத்தின் புகைப்படங்கள் அடங்கிய மாதாந்திர நாட்காட்டி தயார் செய்ய விலைப்புள்ளி கோருதல்
    
2.)TERMS of REFERENCE (ToR) -
Engage the services of consultants for providing expert guidance and complete handholding support to SHGs / PLFs /JLGs/FPOs/ individual beneficiaries / FMS, etc.
&Nagapattinam
    
3.)SBD for Procurement of Small Works ( Tender Document - MAY 2019)
Standard Bidding Document for Procurement of Small Works
    
4.)Terms of Reference (ToR) for the Impact Evaluation of Joint Liability Groups- Quote 19/08/2019
Impact Evaluation of Joint Liability Groups, Patient capital Assistance and BDC in six coastal districts of Tamil Nadu - Quotation
Impact Evaluation of Joint Liability Groups, Patient capital Assistance and BDC in six coastal districts of Tamil Nadu - ToR
    
5.)REQUEST FOR PROPOSALS RFP [Roc.No. 1095/C2/PTSLP/2019, dated 29.10.2019]
Assessment of socio economic status of fishermen in forty two villages of five coastal districts of TamilNadu
Amendment to the bid document reference No. 1095/C2/PTSLP/2019, dated 29.10.2019
    
6.)REQUEST FOR PROPOSALS RFP [Roc.No/790/C2/PTSLP/2016, dated 05.11.2019]
Deployment of three artificial reefs in the inshore waters of Tiruvarur and Thanjavur districts
    
7.)REQUEST FOR PROPOSALS RFP [Roc.No/790/C2/PTSLP/2016, dated 05.11.2019]Deployment of artificial reefs, one each in the inshore waters
Deployment of artificial reefs, one each in the inshore waters of three project districts, viz, Ramanathapuram, Thoothukudi and Tirunelveli
    
8.)REQUEST FOR PROPOSALS RFP [Roc.No/2803/C2/PTSLP/2018, dated:19.11.2019] Reverse Osmosis Water treatment plant at Nadiyam in Thanjavur district
Supply, Installation and Commissioning of Reverse Osmosis Water treatment plant at Nadiyam in Thanjavur district
    
9.)REQUEST FOR PROPOSALS RFP Roc.No/1244/A3/PTSLP/2019, dated19.11.2019
Terms of Reference (ToR) for the Impact Evaluation on Biogas plants installation for bio fuel from kitchen waste
    
Impact Evaluation on Biogas plants installed by NARDEP for bio fuel from Kitchen waste in six coastal districts of Tamilnadu
    
10.)Engagement of Short-term Special Advisor
Advisor / observer from Government side to provide handholding support and monitor the Producers Company of NOFPCL activities for sustained livelihood income and attain the envisaged purpose.
    
11).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT1
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT1
    
12).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT2
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT2
    
13).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT3
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT3
    
14).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT4
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT4
    
15).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT5
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT5
    
16).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT6
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT6
    
17).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT7
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT7
    
18).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT8
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT8
    
19).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT9
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT9
    
20).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT10
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT10
    
21).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT11
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT11
    
22).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT12
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT12
    
23).Standard Bidding Document for Procurement of Small Works LOT13
Bidding document for the fabrication of artificial reefs for three inshore water sites LOT13
    
24).Engagement of Knowledge Management Consultant
ToR for the recruitment of Knowledge Management Consultant
    
25)Request for Bids - Non-Consulting Services
Deployment of artificial reefs in the inshore waters of Tiruvarur, Thanjavur, Pudukottai, Ramanthapuram, Thoothukudi and Tirunelveli districts in 15 lots/ packages